Informacje dla pacjentów

Wskazówki dla Pacjenta dotyczące przygotowania do badania oraz dostarczenia materiału do badań laboratoryjnych:

Badanie krwi

Większość badań laboratoryjnych powinno wykonywać się:

 • między godziną 7.00 a 9.00 rano, na czczo, po około 12-godzinnym nie przyjmowaniu pokarmów,
 • zażywanie leków w dniu badania musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania,
 • w dniu poprzedzającym badanie należy ograniczyć wysiłek fizyczny oraz nie spożywać alkoholu,
 • przed pobraniem materiału do badań należy odpocząć w pozycji siedzącej

W trakcie badania należy trzymać rękę nieruchomo.

Po wyciagnięciu igły należy uciskać miejsce wkłucia przez 3 - 4 minuty na wyprostowanej ręce.

Informacje dotyczące porodów:

 1. Co zabrać do szpitala:
  • całą dokumentację medyczną dotyczącą ciąży /karta ciąży i wyniki badań/
  • przybory higieniczne
  • bieliznę osobistą
  • wodę mineralną niegazowaną
  • mile widziane pampersy i chusteczki do pielęgnacji noworodka
 2. Każda z sal porodowych posiada oddzielną kabinę natryskową
 3. Nie posiadamy wanny do porodu
 4. Rodzącej może towarzyszyć jedna osoba /zdrowa/, nie pobieramy za to opłat
 5. Istnieje możliwość zobaczenia bloku porodowego po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z personelem

Planowe przyjęcie do szpitala:

Udając się do szpitala Pacjent powinien mieć ze sobą takie dokumenty jak:

 • dowód osobisty,
 • raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA bądź zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny ZUS ZCNA lub inny dokument potwierdzający odprowadzenie składki zdrowotnej,
 • aktualne skierowanie do szpitala
 • o ile posiada, to kartę informacyjną z porzedniego leczenia szpitalnego, a także wyniki wykonanych uprzednio badań pomocniczych. 

Przyjęcie Pacjenta następuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie sekretarki medyczne na podstawie przedłożonych dokumentów zakładają historię choroby.

Reguły prowadzenia list oczekujących:

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia, w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej i priorytetów klinicznych, określonych przez kategorię medyczną. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego , niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

 

Odwiedziny chorych w szpitalu:

Pełnomocnik ds. praw pacjenta, kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych

Dorota Piasecka

przyjmuje: czwartki  13.30 - 14.30, pokój 107c

 

Pełnomocnik ds. praw pacjenta, kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych jest powołany celem ochrony praw pacjentów "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

 • upowszechnianie praw pacjenta i kontrola ich przestrzegania
 • wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym
 • współpraca z kierownictwem Szpitala w zakresie wyjaśniania przyczyn najczęstszych skarg, analizowanie wyników badania poziomu satysfakcji pacjentów leczonych w Szpitalu
 • współpraca z organizacjami pozarządowm działającymi na rzecz praw pacjenta oraz organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi pacjentów powiatu wrzesińskiego

Szanowny Pacjencie!

Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. pragnie poinformować o przysługujących prawach i obowiązkach każdego Pacjenta korzystającego z usług zdrowotnych:

 1. Prawo do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
 2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej przez uprawnione osoby do ich udzielania.
 3. Prawo do przystępnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniu i postępach w leczeniu.
 4. Prawo do wyrażenia zgody lub odmowy jej udzielania na określone świadczenia zdrowotne.
 5. Prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której ta dokumentacja może być udostępniona na zasadach obowiązujących w Zakładzie.
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Prawo do zachowania tajemnicy o stanie zdrowia (lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia Pacjenta tylko za Jego zgodą i tylko upoważnionym przez Niego osobom).
 8. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez siebie osobę.
 9. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
 10. Prawo do udzielenia informacji na temat terapii przeciwbólowej.
 11. Prawo do opieki duszpasterskiej.
 12. Pacjent może zastrzec, aby po śmierci nie pobierano z Jego zwłok tkanek, narządów lub komórek w innym celu niż dla ustalenia przyczyny zgonu.
 13. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może zastrzec, aby po Jego śmierci odstąpiono od sekcji zwłok. Sytuacji, w których wola ta nie może być respektowana określone są w art. 24 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
 14. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy, jeżeli uzna, że prawa zawarte w Karcie Praw Pacjenta zostały naruszone, może zwrócić się z zażaleniem do ordynatora, kierownika oddziału, pielęgniarki oddziałowej lub Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.
  W przypadku niezadowalającego załatwienia sprawy złożyć pisemną skargę do kierownika Zakładu.
  Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz jednostki Pacjent może złożyć skargę do organu założycielskiego, okręgowej izby lekarskiej, okręgowej izby pielęgniarek i położnych bądź sądu powszechnego.

Przedstawiając Prawa Pacjenta zobowiązujemy jednocześnie do przestrzegania:

 1. Regulaminu porządkowego naszego szpitala.
 2. Zakazu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie szpitala.
 3. Złożenia do depozytu wszelkich przedmiotów wartościowych.
 4. Stosowania się do zaleceń i wskazówek lekarza prowadzącego oraz pielęgniarek.

Jesteśmy przekonani, że respektowanie praw i obowiązków pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent - pracownik i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń.

Zarząd "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.

Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego. W obowiązującym od 1 marca nowym systemie pacjent będzie mógł skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej niezależnie od tego u którego lekarza rodzinnego się leczy, nie obowiązuje rejonalizacja.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Informację o tym, gdzie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent uzyska u swojego lekarza POZ lub w oddziale wojewódzkim NFZ - infolinia czynna całą dobę: 0 800 800 805