nr tel.
KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Dorota Kaczmarek 
Specjalista pediatrii, neonatolog
61 43 70 517
PPOŁOŻNA  ODDZIAŁOWA: Urszula Jędrzak 61 22 72 711 
DYŻURKA PIELĘGNIAREK 61 43 70 509 

W naszym oddziale sprawujemy opiekę nad noworodkami wymagającymi normalnej opieki, czyli noworodkiem zdrowym w systemie Rooming-in, co oznacza wspólny pobyt matki z dzieckiem na Sali od pierwszych chwil po porodzie.

Taki system daje mamie możliwość stałego kontaktu z dzieckiem, jego obserwacji, karmienia i pielęgnacji.

Dla dziecka z kolei wspólny pobyt z mamą to ogromne poczucie bezpieczeństwa i możliwość budowania i pogłębiania więzi emocjonalnej z mamą.

System Rooming-in umożliwia efektywną edukację matek w zakresie karmienia naturalnego i sprawowania opieki nad noworodkiem.

Celem edukacji w zakresie karmienia naturalnego jest uświadomienie matkom znaczenia karmienia piersią w rozwoju dziecka oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego i skutecznego karmienia.

Nasz oddział ponadto jest uczestnikiem Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodków, który od wielu lat jest organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki temu programowi każdy noworodek ma wykonane przesiewowe badanie słuchu.

Gdy zaistnieje potrzeba, opiekujemy się noworodkami wymagającymi intensywnej i szczególnej opieki w Pododdziale Patologii Noworodka, który wyposażony jest w niezbędny sprzęt i aparaturę.

Nad bezpieczeństwem noworodków czuwa wykwalifikowany personel medyczny, który sprawuje opiekę nad noworodkiem, nadzoruje pielęgnację dziecka prowadzoną przez matkę, przekazuje matkom jak najwięcej informacji, wskazówek, rad, aby mogły prawidłowo i bezpiecznie pielęgnować swoje dziecko.

neonat neonat neonat