Obowiązek informacyjny

W celu procesu zatrudnienia w "Szpitalu Powiatowym we Wrześni" Sp. z o.o.

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej "RODO",  poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych pracowników Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o o

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Szpitala Zbigniewa Hupało z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się
z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

  1. Pracownicy – w celu przebiegu procesu zatrudnienia
  1. promocji i dokumentowania działalności Szpitala (np. w przypadku udzielenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku),
  1. statystycznym i archiwalnym.

Podstawa prawna przetwarzania

Szpital przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

  1. 2. art. 6 ust. 1 lit. a, b i c) oraz art. 9 ust. 2 b) i h)

Zakres danych osobowych

  1. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa w szczególności art. 221 KP oraz przepisy wykonawcze do KP.

Informacja o obowiązku podania danych 

  1. Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy i innych obowiązujących administratora przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne,

Realizacja praw

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

                1)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

                2)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

                3)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

                4)  prawo do usunięcia danych osobowych;

                5)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby Szpitala lub osobiście w siedzibie Szpitala.

Odbiorcy danych

Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy określone, w szczególności, w: Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniach wykonawczych do KP i przepisach dot. BHP; ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także ustawie o rachunkowości.

W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szpitala, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.